โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

รายละเอียดโครงการ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้กำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้ทุกคณะ/สาขาวิชา บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษาในการลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์ที่เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีบริการ คือ จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่

     พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 จังหวัด เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงในระดับสากลและมีเป้าหมายในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวระดับโลก ประกอบกับการผลักดันและขับเคลื่อนด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนและความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ดังนั้น การสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้าจึงถือเป็นบทบาทและภารกิจอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจึงได้กำหนดการดำเนิน “โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก” ขึ้น โดยกำหนดพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการครั้งนี้ จะสามารถส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นให้กับครัวเรือน ส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

ผลกระทบ

1. ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการตนเอง

2. ประชาชนมีความพร้อมในการเป็นประชากรที่มีคุณภาพ พึ่งพาตนเองและทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

ผลลัพธ์

1. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับรายได้ครัวเรือน สร้างรายได้เพิ่มจากการนำทักษะอาชีพมาพัฒนาทักษะและใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่องทางการจัดจำหน่ายส่งผลต่อการขายได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น

2. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการรายได้ของกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น โดยมีการนำผลิตภัณฑ์ขายในชุมชน ได้รับเงินรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพหลัก

3. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม

ผลผลิต

1. อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายผ่านกระบวนการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทักษะ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน

โครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการ