1 คณะ 1 พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต: พื้นที่บ้านพารา ตําบลป่าคลอก อําเภอถลาง

จัดค่ายปลูกจิตสำนึกเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอ่าวพารา โดยเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรเพื่อความยั่งยืน
หมู่ 4 บ้านพารา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

จัดค่ายปลูกจิตสำนึกเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอ่าวพารา โดยเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรเพื่อความยั่งยืน

     คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่บ้านพารา มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านการจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านพารา และกลุ่มแม่บ้านบ้านพารา หมู่ที่ 4 มีการจัดกิจกรรม ค่ายปลูกจิตสำนึกเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอ่าวพารา เพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เช่น พืชท้องถิ่น หญ้าทะเล และสัตว์น้ำในอ่าวพารา มีการจัดกิจกรรมอบรมเทคนิค การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างง่าย และกิจกรรมสังคมอุดมสุข ซึ่งเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรเพื่อความยั่งยืน เช่น การทำเกษตรอินทรีย์ และการทำปุ๋ยด้วยใบไม้แห้ง ซึ่งเกิดเป็นนวัตกรรม จำนวน 2 นวัตกรรม คือ นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย และนวัตกรรมเกมการศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

     นอกจากนี้ ได้มีการจัดอบรมความรู้ในการทำเบเกอรี่และการทำตลาดออนไลน์ เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนจากผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ คือ คุ้กกี้นมแพะ และพิซซ่า

No items found.