1 คณะ 2 จังหวัด จังหวัดละ 2 พื้นที่: พื้นที่ตำบลทุ่งคาโงก และเขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

อบรมการเพาะเห็ดโดยการจัดทำวีดิโอแนวทางการปลูกผักโดยใช้ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมู่ที่ 4 บ้านบางกัน ตำบลทุ่งคาโงก และเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพังงา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อบรมการเพาะเห็ดโดยการจัดทำวีดิโอแนวทางการปลูกผักโดยใช้ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     ดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเด็นปัญหาความต้องการของชุมชน เพื่อมุ่งเน้นสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดพร้อมจัดทำคลิปวีดิโอแนวทางการปลูกผักโดยใช้ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเพาะเมล็ดพันธุ์พืชหน่อไม้น้ำ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 55 ครัวเรือน

     นอกจากนี้มีการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ โดยบูรณาการกับรายวิชาระบบสุขาภิบาล และรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหการ

No items found.