โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพแก่ผู้ว่างงาน ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ โดยเฉพาะวัยกลางคนและผู้สูงอายุ
ชุมชนในพื้นที่ซอยกิ่งแก้วและซอยโหนทรายทอง ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพแก่ผู้ว่างงาน ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ โดยเฉพาะวัยกลางคนและผู้สูงอายุ

     ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ว่างงาน ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ โดยเฉพาะวัยกลางคนและผู้สูงอายุ แต่มีความต้องการ อยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปฝึกอบรม และพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้มีการบูรณาการการเรียน การสอนรายวิชาการจัดการความรู้ เเละรายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ นำนักศึกษาร่วมเรียนรู้ ปฏิบัติงานกับชุมชน เเละการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายให้มีชีวิตอยู่ดีกินดี น้อมรับพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 ได้พัฒนาอาชีพแก่ชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในชุมชนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้สามารถทำให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้แก่ การจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการวางแผนการจับจ่ายใช้สอย ทำให้เกิดความรักความสามัคคี และเกิดเครือข่ายร่วมคิด ร่วมทำนำไปสู่การสร้างโอกาสร่วมกันด้านการพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง

ชุมชนในพื้นที่ซอยกิ่งแก้วและซอยโหนทรายทอง ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 40 ครัวเรือน

No items found.