1 คณะ 1 พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต: พื้นที่บ้านป่าสัก และบ้านโคกโตนด ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยลงพื้นที่จัดกิจกรรมปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนให้กับนักเรียนในพื้นที่
หมู่ท่ี 4 บ้านป่าสัก และหมู่ที่ 6 บ้านโคกโตนด ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
คณะครุศาสตร์

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยลงพื้นที่จัดกิจกรรมปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนให้กับนักเรียนในพื้นที่

     พื้นที่ตำบลเชิงทะเล เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีสถานศึกษาที่ต้องการรับการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาขยะมูลฝอย จึงได้บูรณาการกับการเรียนการสอนโดยการนำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ให้กับนักเรียน

     นอกจากนี้ ได้ดำเนินการจัดสวนเกษตรของโรงเรียนเพื่อปลูกผักในที่แคบ โดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเลือกกิ่งพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยมูลไส้เดือนให้กับนักเรียน

No items found.