ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน: กิจกรรมซอแรงสามัคคี สร้างโคกหนองนาต้นแบบ จำนวน 10 คร้ัง

อบรมกิจกรรมซอแรงสามัคคี เพื่อสร้างโคกหนองนาโมเดล
ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง

อบรมกิจกรรมซอแรงสามัคคี เพื่อสร้างโคกหนองนาโมเดล

ครั้งที่ 1 กิจกรรมซอแรงสามัคคี ณ สวนชยพล อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ครั้งที่ 2 กิจกรรมซอแรงสามัคคี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ครั้งที่ 3 กิจกรรมซอแรงสามัคคี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ครั้งที่ 4 กิจกรรมซอแรงสามัคคี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ครั้งที่ 5 กิจกรรมซอแรงสามัคคี ณ สวนนายายเจียร ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ครั้งที่ 6 กิจกรรมซอแรงสามัคคี ณ บ้านนบปริง ตำบลสองแพรก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ครั้งที่ 7 กิจกรรมซอแรงสามัคคี ณ บ้านชาร์เตอร์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ครั้งที่ 8 กิจกรรมซอแรงสามัคคี ณ เกาะมะพร้าว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ครั้งที่ 9 กิจกรรมซอแรงสามัคคี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดพังงา

ครั้งที่ 10 กิจกรรมซอแรงสามัคคี ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

No items found.