โครงการอบรมสร้างอาชีพเสริม เพื่อการมีรายได้เพิ่มขึ้นแก่ประชาชนชุมชนไทยใหม่ (ชาวเลแหลมตุ๊กแก)

ต่อยอดศิลปะการแสดงดั้งเดิมของชุมชนชาวเลแหลมตุ๊กแกสู่อาชีพ
เกาะสิเหร่ (ชาวเลแหลมตุ๊กแก) ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ชาวเลแหลมตุ๊กแก

ต่อยอดศิลปะการแสดงดั้งเดิมของชุมชนชาวเลแหลมตุ๊กแกสู่อาชีพ

     กิจกรรม “เปลี่ยนก้อนหิน ให้เป็นศิลป์ สร้างเงิน” มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดอบรมให้กับชาวไทยใหม่เกาะสิเหร่ เป็นการฝึกอบรมด้านศิลปะการแสดงพื้นถิ่น เนื่องจากชุมชนแห่งนี้มีพื้นฐานความรู้ด้านการแสดง “การรำรองแง็ง” จึงเป็นการต่อยอดจากฐานและรากวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนสู่อาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้ว่าจ้างได้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นและผลที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมมีดังนี้

     ชาวไทยใหม่มีชุดการแสดงใหม่เพิ่มขึ้น 2 ชุด ได้แก่ ชุดการแสดงเภตราก่าบาง และระบำดีดกุ้ง พร้อมทั้งได้ตัดเย็บชุดแต่งกายเพื่อการแสดงให้กับชาวไทยใหม่ จำนวน 12 ชุด และได้ทำป้ายประชาสัมพันธ์คณะการแสดงของชาวไทยใหม่ ติดตั้ง ณ บ้านหัวหน้าคณะการแสดงในหมู่บ้าน จำนวน 1 ป้าย

ผลลัพธ์

1. จำนวนครัวเรือน รวม 300 ครัวเรือน

- จังหวัดภูเก็ต จำนวน 100 ครัวเรือน

- จังหวัดพังงา จำนวน 100 ครัวเรือน

- จังหวัดกระบี่ จำนวน 100 ครัวเรือน

2.รายได้ของผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30

No items found.