โครงการการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรจากวัตถุดิบในท้องถิ่น บ้านตากแดด

พัฒนาวัตถุดิบเกษตรเช่น ข้าว มะพร้าว เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวตังหน้าไก่หยอง และเมี่ยงคำ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านตากแดด ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
ชุมชนบ้านตากแดด

พัฒนาวัตถุดิบเกษตรเช่น ข้าว มะพร้าว เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวตังหน้าไก่หยอง และเมี่ยงคำ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน

     ชุมชนมีวัตถุดิบเกษตรที่หลากหลาย ได้แก่ ข้าว มะพร้าว และผลไม้ตามฤดูกาล ชุมชนต้องการเรียนรู้วิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย และเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ คือ ขนมหม่อล่าว (ขนมงาพอง) ข้าวตังหน้าหมูหยอง เมี่ยงคำ และมะพร้าวแก้วแผ่น

     อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกันศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิด แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดใช้เวลานาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถบริโภคได้อร่อย และจำหน่ายได้ ในขณะที่ระยะเวลาในการดำเนินงานของโครงการค่อนข้างน้อย จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนได้เพียง 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ข้าวตังหน้าไก่หยองน้ำพริกเผา และเมี่ยงคำ ภายหลังการถ่ายทอดกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวตังหน้าไก่หยองและเมี่ยงคำ ชาวบ้านหมู่ 1 ได้นำผลิตภัณฑ์ไปทดลองจำหน่ายในตลาดนัดของหมู่บ้าน

ผลลัพธ์

ทุกครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 38.46

No items found.