โครงการอบรมสร้างอาชีพเสริม เพื่อการมีรายได้เพิ่มขึ้นแก่ประชาชนชุมชนไทยใหม่ (ชุมชนไทยใหม่ ราไวย์)

เปลี่ยนสมุนไพรให้มีมูลค่า เพื่อสร้างอาชีพให้ชุมชนราไวย์
ชุมชนไทยใหม่ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ชุมชนไทยใหม่ ตำบลราไวย์

เปลี่ยนสมุนไพรให้มีมูลค่า เพื่อสร้างอาชีพให้ชุมชนราไวย์

     กิจกรรม “ทรัพย์ข้างบ้าน สร้างงาน สร้างรายได้” มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดอบรมให้กับชาวไทยใหม่ ตำบลราไวย์ เป็นการฝึกอบรมด้านการทำผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรไทย เนื่องจากชุมชนนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าไปจับจ่ายซื้อของจำนวนมาก และชื่นชอบผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย จึงนำสมุนไพรไทยที่มีในชุมชน เช่น พริกไทย ไพล เป็นต้น มาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดอาชีพของชุมชนได้ รวมทั้งยังนำดอกรัก ดอกไม้ที่มีในหมู่บ้านนำมาร้อยมาลัย เพื่อสร้างรายได้

     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้เข้าไปช่วยเหลือชุมชนไทยใหม่ในเรื่องการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ยาหม่อง น้ำมันไพล ยาดมสมุนไพรกลิ่นดั้งเดิม ยาดมสมุนไพรกลิ่นมะลิ ยาดมสมุนไพรกลิ่นส้ม การออกแบบสติกเกอร์ สลากสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีป้ายชื่อร้านค้า ติดที่จุดจำหน่ายของหมู่บ้าน มีการฝึกอบรมการร้อยมาลัย เพื่อการพาณิชย์ ชาวบ้านสามารถร้อยมาลัยได้ และต่อยอดเป็นอาชีพได้

ผลลัพธ์

1. จำนวนครัวเรือน รวม 300 ครัวเรือน

- จังหวัดภูเก็ต จำนวน 100 ครัวเรือน

- จังหวัดพังงา จำนวน 100 ครัวเรือน

- จังหวัดกระบี่ จำนวน 100 ครัวเรือน

2. รายได้ของผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30

No items found.