กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสรรค์เท่าทันยุคดิจิทัล

อบรมความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวแก่กลุ่มผู้นำชุมชน
หมู่ที่ 2 บ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

อบรมความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวแก่กลุ่มผู้นำชุมชน

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนภายใต้ชื่อ “ชุมชนสร้างสรรค์ เท่าทันยุคดิจิทัล” เพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์ชุมชน 4 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านภาษา ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาและอาจารย์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ในการพัฒนา และสร้างนวัตกรรม ในการพัฒนาพื้นที่ และจัดทำสื่อประกอบการอบรม และเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านต่าง ๆ

     มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 101 คน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นทันที หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ เป็นผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ คือ เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่ คือ องค์การบริหารส่วน ตำบลเชิงทะเลให้การสนับสนุนกิจกรรมกับกลุ่มสมาชิกที่มีความสนใจในการสร้างสมรรถนะความเข้มแข็งกลุ่มผู้นำชุมชน ในกิจกรรมการสร้างสมรรถนะความเข้มแข็ง Smart communities group ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น มีความกล้าและมั่นใจในการพูดนำเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษได้มากขึ้น และสามารถต่อยอดทำให้เยาวชนในชุมชนที่เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้

     ผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากผลผลิต หลังจากเสร็จสิ้นโครงการไประยะหนึ่ง ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้นำชุมชนบ้านบางเทามีการรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อสร้างสมรรถนะความเข้มแข็งผ่านการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกกลุ่ม หน่วยงานภาครัฐ และการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา ซึ่งนำไปสู่การจัดทำคู่มือ สมาชิกตลาดชุมชนบ้านบางเทา มีไกด์ชุมชน เยาวชนในท้องถิ่นสามารถนำเที่ยวได้ และชุมชนบ้านบางเทามีสินค้าใหม่ เกิดขึ้น คือ “เค้กจำปาดะบางเทา” ช่วยสร้างรายได้ใหม่ให้กับทางชุมชน เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนมีชื่อเสียงและ เป็นที่รู้จัก นำไปสู่โอกาสต่าง ๆ จากภาครัฐ และเอกชน

No items found.