ซอแรงฟาร์มศุกร์ใจ

สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดล ณ ฟาร์มศุกร์ใจ
ฟาร์มศุกร์ใจ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดล ณ ฟาร์มศุกร์ใจ

กิจกรรมซอแรงภายใต้การสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดลร่วมกับชาวกสิกรรมธรรมชาติท่ีผ่านการอบรมหลักสตูรกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและการออกแบบพื้นท่ีตามภูมิสังคม โคกหนองนาโมเดล ซอแรงฟาร์มศุกร์ใจ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต วันที่ 19 กรกฎาคม 2563

No items found.