กิจกรรม วทน.สู่ชุมชน จังหวัดอันดามัน กิจกรรมที่ 5 วทน.สู่ชุมชน “เกษตรอินทรีย์ PGS”

อบรมเกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์ PGS เพื่อนำความรู้ไปประเมินพื้นที่การเกษตร
ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

อบรมเกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์ PGS เพื่อนำความรู้ไปประเมินพื้นที่การเกษตร

มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์ PGS ที่ถูกต้องเพื่อนำองค์ความรู้ไปประเมินพื้นที่การเกษตร จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความตั้งใจ เต็มใจเปิดรับการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดการยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ รวมถึงมีสินค้า บริการใหม่ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม แต่ภาพรวมยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 มีหลายกิจกรรมและมีหลายกลุ่มชุมชนไม่สามารถดำเนินงานได้ครบถ้วน โดยรายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 15

No items found.