กิจกรรมการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก

แปรรูปผักเหมียงเป็นผงผักเหมียงโรยข้าว
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก หมู่ที่ 4 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

แปรรูปผักเหมียงเป็นผงผักเหมียงโรยข้าว

     จากการลงสำรวจพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านนากก พบว่า ชุมชนเป็นชุมชนเกษตรกรรม มีการทำเกษตรโดยให้หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่เน้นเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งตนเอง พื้นที่มีการปลูกผักเหมียงเป็นจำนวนมาก เพื่อการบริโภคและเหลือจำหน่าย ชุมชนจึงมีความต้องการการแปรรูปผักเหมียงเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น

     ผู้ดำเนินโครงการจึงได้บูรณาการจัดการเรียนการสอนกับรายวิชา เช่น วิชาสัมมนาคณิตศาสตร์ วิชาการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คหกรรม วิชาการจัดระบบทางชีววิทยา และเทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียในการดำเนินงานทำให้เกิดนวัตกรรม จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ 1 ผลงาน งานวิจัย 1 ผลงาน ดังนี้

1. โมเดลแผนผังออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงหมู่ที่ 4

2. ผงผักเหมียงโรยข้าว

3. ถังแก๊สชีวภาพ

4. การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดเม็ดสีเมลานินของสารสกัดจากผักเหมียง

No items found.