ซอแรงสวนแม่สุดใจ

No items found.
สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดล ณ สวนแม่สุดใจ
สวนแม่สุดใจ ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดล ณ สวนแม่สุดใจ

กิจกรรมซอแรงภายใต้การสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดลร่วมกับชาวกสิกรรมธรรมชาติท่ีผ่านการอบรมหลักสตูรกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและการออกแบบพื้นท่ีตามภูมิสังคม โคกหนองนาโมเดล ซอแรงสวนแม่สุดใจ ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

No items found.