กิจกรรม วทน.สู่ชุมชน จังหวัดอันดามัน กิจกรรมที่ 2 สานพลังบ้านกะไหล

อบรมการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชและการเลี้ยงไส้เดือน
ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

อบรมการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชและการเลี้ยงไส้เดือน

เป็นการส่งเสริมอาชีพ การเพาะเมล็ดพันธุ์พืชและการเลี้ยงไส้เดือน

     กลุ่มชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความตั้งใจ เต็มใจเปิดรับการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดการยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ รวมถึงมีสินค้า บริการใหม่ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม แต่ภาพรวมยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 มีหลายกิจกรรมและมีหลายกลุ่มชุมชนไม่สามารถดำเนินงานได้ครบถ้วน โดยรายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 15

No items found.