กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ตำบลรัษฎา และตำบลสาคู)

อบรมให้ความรู้การปลูกผัก และทำน้ำยาอเนกประสงค์ เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง หมู่ที่ 4 ชุมชนเกษตร ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

อบรมให้ความรู้การปลูกผัก และทำน้ำยาอเนกประสงค์ เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

     ชุมชนเกาะสิเหร่เป็นชุมชนที่มีรายได้จากการรับจ้างทั่วไปและการประมงพื้นบ้าน มีสภาพการอยู่อาศัยในพื้นที่ ค่อนข้างหนาแน่นในเขตเมืองและถนนหนทางไม่ได้รับการปรับปรุงเนื่องจากบางส่วนเป็นพื้นที่เขตป่า สำหรับชุมชน บ้านสาคูเป็นชุมชนในพื้นที่การเกษตรอยู่อาศัยในพื้นที่การเกษตร ทำสวนยาง ปลูกผัก และมีรายได้จากการรับจ้างใน ภาคการท่องเที่ยวบริเวณหาดในยาง และโรงแรมรีสอร์ทใกล้เคียง

     ผลจากการอบรมให้ความรู้การปลูกผัก และทำน้ำยาอเนกประสงค์ ทำให้ชาวบ้านที่เข้ามาร่วมอบรม ได้รับความรู้ ดังนี้

1. การเพาะกล้าผัก ทำให้ชาวบ้านสามารถปลูกผักกินเอง และจำหน่ายได้

2. การทำน้ำยาอเนกประสงค์ใช้เอง สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขายอาหาร ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและ บางส่วนมีรายได้เพิ่มจากการจัดจำหน่ายในราคากันเอง โดยรู้แหล่งวัตถุดิบ และวิธีการผสมส่วนผสม และการประยุกต์ ใช้ส่วนผสมต่าง ๆ

No items found.