พื้นที่ร่วมตำบลรัษฎา: 8 จุดเช็คอิน เที่ยวฟินเกาะสิเหร่

ติดตั้งป้ายจุดเช็คอินเกาะสิเหร่ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นที่ให้กับนักท่องเที่ยว
บ้านเกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ติดตั้งป้ายจุดเช็คอินเกาะสิเหร่ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นที่ให้กับนักท่องเที่ยว

     จากการลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมของอาจารย์แต่ละคณะ ค่อนข้างสอดคล้องกับป้ายจุดเช็คอินที่ได้ติดตั้งไปแล้ว ในส่วนของจุดท่ี 8 จะเป็นการดำเนินงานร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา เพื่อพัฒนาเป็นจุดโดดเด่นสำคัญในการดึงดูด นักท่องเท่ียว จึงสามารถสรุปจุดเช็คอินทั้งหมดได้ ดังนี้

จุดที่ 1 สะพานคลองท่าจีน: เศรษฐกิจการค้าขาย เช่น ตลาดปลา

จุดที่ 2 จุดชมลิง: ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ลิง สัตว์น้ำ และป่าโกงกาง

จุดที่ 3 วัดเกาะสิเหร่: วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชน

จุดที่ 4 หมู่บ้านชาวเล: วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชน

จุดที่ 5 คณะรองเง็ง: วัฒนธรรม

จุดที่ 6 เกษตรคนเมือง (จากคณะเกษตรและเทคโนโลยี)

จุดที่ 7 โรงเรียนเกาะสิเหร่ (จากคณะครุศาสตร์)

จุดที่ 8 แหลมหงา (เทศบาลตำบลรัษฎา)

No items found.