โครงการร่วมป่าคลอก (กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น การอนุรักษ์ไม้ปาด-ปีปี ไม้ใหญ่แห่งทะเล และเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและธรณีวิทยา)

พัฒนาพื้นที่บ้านอ่าวกุ้งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์
หมู่ที่ 9 บ้านอ่าวกุ้ง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

พัฒนาพื้นที่บ้านอ่าวกุ้งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์

     กลุ่มอนุรักษ์บ้านอ่าวกุ้ง เป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรในท้องถิ่น ที่เคยถูกทำลายจากการสัมปทานไม้ การทำนากุ้ง และการทำประมงท่ีไม่ยั่งยืน โดยเน้นไปที่การทำความเข้าใจกับชุมชน และตั้งกฎในการใช้ประโยชน์ รวมถึงป้องกันพื้นที่ไม่ให้ถูกทำลาย เป็นการเปิดโอกาสให้ป่าชายเลน แนวปะการัง และ ระบบนิเวศชายฝั่งอื่น ๆ ฟื้นตัวได้ตามศักยภาพ ชาวบ้านดำเนินงานมาจนได้รับพระราชทานธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปี พ.ศ. 2545 จากนั้นมีหน่วยงานต่าง ๆ ติดต่อเข้ามาเพื่อทำกิจกรรม อนุรักษ์ เช่น การปลูกป่าชายเลน ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกมักจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดี นอกจากนั้นชาวบ้านยังเห็นว่าพื้นที่นี้ เป็นพื้นที่มีความสมบูรณ์และระบบนิเวศ มีศักยภาพในการฟื้นฟูตัวเอง จึงไม่ควรไปปลูกต้นไม้เพิ่มซึ่งจะเป็นการแทรกแซงกลไกตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตามในพื้นที่ยังไม่มีกิจกรรมอื่นที่สามารถสื่อสารและเชื่อมโยงกับคนเมืองที่ต้องการเข้ามาทำกิจกรรมอนุรักษ์ได้

     ดังนั้น จึงต้องการให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มาช่วยพัฒนาพื้นที่ให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยสร้างกิจกรรมท่ีให้ความรู้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยือน และแสดงออกถึง ความเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ นอกจากน้ันการพัฒนากิจกรรมในแหล่งเรียนรู้นี้จะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง โดยหลังจากจัดกิจกรรมชุมชนได้ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และ รูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2 กิจกรรม คือ การอนุรักษ์ไม้ปาด-ปีปี ไม้ใหญ่แห่งทะเล และ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและธรณีวิทยา

No items found.