โครงการร่วมป่าคลอก (กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนากลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการการพัฒนาสื่อการเรียนทรัพยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญาการประมงพื้นบ้านและการแปรรูป)

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการประมง การจัดการกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อยกระดับรายได้ให้สมาชิกในชุมชน
หมู่ท่ี 2 บ้านป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการประมง การจัดการกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อยกระดับรายได้ให้สมาชิกในชุมชน

     จากการเปิดเวทีรับฟังความต้องการของชุมชน พบว่า ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากปัญหาที่เกิดขึ้น ภายในชุมชน เช่น การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน ปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหาการลดน้อยลงของทรัพยากรสัตว์น้ำวัยอ่อน ปัญหาคุณภาพชีวิต เป็นต้น ชุมชนจึงมีแนวคิดที่จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นโดยเป็นหลักสูตรที่สามารถยกระดับรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชนได้ เช่น หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนากลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการ การพัฒนาสื่อการเรียนทรัพยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญาการประมงพื้นบ้าน และการแปรรูป

     ผลจากการดำเนินการโครงการหลังการเปิดเวที ทำให้ได้ข้อมูลแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการประมง การจัดการกลุ่มออมทรัพย์ และการพัฒนาอาชีพของสมาชิกในชุมชน

No items found.