1 คณะ 1 พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต: พื้นที่บ้านบางเทา ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง

อบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของเจ้าบ้านที่ดี และการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวชุมชนให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง
หมู่ท่ี 2 บ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

อบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของเจ้าบ้านที่ดี และการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวชุมชนให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมชุมชนสร้างสรรค์เท่าทันยุคดิจิทัล ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำถลางจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของเจ้าบ้านที่ดี และการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวชุมชนให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง เกิดความไว้ใจ มีความรักสามัคคี ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น การยกระดับเค้กจำปาดะ และปลาแดดเดียว สู่การขายออนไลน์ สร้างความเข้าใจในการสื่อสาร เพื่อการขายผ่านการเล่าเรื่อง เช่น ข้าวยำใบพาโหม อาโป้ง เค้กจำปาดะ เป็นต้น มีการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการศึกษาดูงานเพื่อเปิดโลกทัศน์ และสร้างสมรรถนะความเข้มแข็งของกลุ่ม

No items found.