ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

พัฒนาชุมชนให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนชายฝั่ง "ชมป่า หาหอย ปล่อยปู ดูวิถีชุมชน"
หมู่ที่ 8 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

พัฒนาชุมชนให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนชายฝั่ง "ชมป่า หาหอย ปล่อยปู ดูวิถีชุมชน"

     บ้านบางพัฒน์ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เป็นชุมชนขนาดเล็กริมฝั่งทะเลที่มีพื้นที่ 22.25 ตร.กม.มีประชากรประมาณ 300 คน มีครัวเรือนทั้งหมด 104 ครัวเรือนโดยประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงานนับถือศาสนาอิสลาม ชุมชนบ้านบางพัฒน์เป็นชุมชนที่มีลักษณะเป็นเกาะในอ่าวพังงา สภาพพื้นที่เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ มีป่าโกงกางที่ยังคงสภาพสมบูรณ์เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ไม่มีพื้นดินในการเพาะปลูก ดังนั้นประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพการประมงชายฝั่งและค้าขายผลิตภัณฑ์อาหารทะเล เป็นหมู่บ้านวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงที่มีความเรียบง่ายและรักษาธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์

     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อตอบสนองนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนบ้านบางพัฒน์ ดังนี้

1.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลความปลอดภัยทางทะเลสำหรับนักท่องเที่ยว

2.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว

3.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน

     ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการชุมชนบางพัฒน์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนชายฝั่ง “ชมป่า หาหอย ปล่อยปู ดูวิถีชุมชน” จากการสอบถามผู้นำชาวบ้านในเบื้องต้น พบว่าชาวบ้านที่ร่วมดำเนินงานเส้นทางการท่องเที่ยวจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2,000 – 3,000 บาทต่อครัวเรือน

     อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหาความไม่พร้อมเรื่องท่าเทียบเรือจึงทำให้ชุมชนไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ เส้นทางการท่องเที่ยวดังกล่าวยังเป็นเส้นทางใหม่ที่ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างรวมถึงการสร้างมัคคุเทศก์นำเที่ยวในชุมชนและที่พักแรมที่ได้มาตรฐานจะทำให้การท่องเที่ยวชุมชนบางพัฒน์มีความพร้อมในการรับรองนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น

No items found.