พื้นที่ร่วมตำบลรัษฎา: หลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น

พัฒนาหลักสูตรการเรียนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ โดยการสอนรำรองเง็งซึ่งเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะให้เด็กปฐมวัยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
หมู่ที่ 1 โรงเรียนเกาะ สิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

พัฒนาหลักสูตรการเรียนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ โดยการสอนรำรองเง็งซึ่งเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะให้เด็กปฐมวัยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

     โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ได้พัฒนาครูในพื้นที่โดยนำการพัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับครูปฐมวัยไปใช้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัย และนำรองเง็งลงไปจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะให้กับเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ การละเล่นของชาวบ้านในพื้นที่เกาะสิเหร่ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเด็กจะสามารถต่อยอดและนำไปใช้ได้ในอนาคต โดยอาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย ทำให้โรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดการเรียน การสอนกับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการเชื่อมโยงให้สอดคล้องเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และจัดตั้งกลุ่มนักเรียนเพื่อแสดงรองเง็งรุ่นเด็ก (รองเง็งคิดส์) สำหรับเส้นทางท่องเที่ยว “8 จุดเช็คอิน เที่ยวฟิน เกาะสิเหร่”

No items found.