โครงการร่วมป่าคลอก (กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักเหมียงอย่างเป็นระบบ)

ถ่ายทอดความรู้การปลูกผักเหมียงอย่างเป็นระบบ สามารถปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
หมู่ที่ 2 ชุมชนบางโรง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ถ่ายทอดความรู้การปลูกผักเหมียงอย่างเป็นระบบ สามารถปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

     ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 2 ชุมชนบางโรง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และประมง รายได้ข้ึนอยู่กับราคาของผลผลิตทางการเกษตรที่มีความผันผวน กลุ่มชาวบ้านมีความสนใจใน การปลูกพืช และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยมองเห็นศักยภาพในการจำหน่ายผักเหมียงซึ่งเป็นพืชท้องถิ่น ที่สามารถปลูกได้ง่าย

     คณะทำงานจึงได้ให้ความรู้ในการปลูกผักเหมียงอย่างเป็นระบบ โดยอบรมให้ความรู้ด้านการปลูก การดูแล การให้ปุ๋ย และการขยายพันธุ์ผักเหมียงแก่ชุมชน เพื่อให้สามารถปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังการอบรม มีการติดตามการปลูกผักเหมียงของชุมชน โดยการสำรวจอัตราการรอดชีวิต และการเจริญเติบโตของต้นผักเหมียง รวมทั้งมีการอบรมกระบวนการแปรรูปผักเหมียงเป็นชาผักเหมียงพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย หลังจากเข้าร่วมโครงการทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผักเหมียงสดและชาผักเหมียง

No items found.