ซอแรงสวนบ้านหมอหุน

สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดล ณ สวนบ้านหมอหุน
สวนบ้านหมอหุน ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดล ณ สวนบ้านหมอหุน

กิจกรรมซอแรงภายใต้การสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดลร่วมกับชาวกสิกรรมธรรมชาติท่ีผ่านการอบรมหลักสตูรกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและการออกแบบพื้นท่ีตามภูมิสังคม โคกหนองนาโมเดล ซอแรงสวนบ้านหมอหุน ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วันที่ 26 กรกฎาคม 2563

No items found.