กิจกรรมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ “ออกปากซอแรงสามัคคี” เครือข่ายธนาคารนํ้าหมักจุลินทรีย์

อบรมให้ความรู้และสอนทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ น้ำหมักสมุนไพร 7 รส และปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนในการทำการเกษตร
นางสุภาพร ผิวดี

อบรมให้ความรู้และสอนทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ น้ำหมักสมุนไพร 7 รส และปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนในการทำการเกษตร

     เครือข่ายธนาคารน้ำหมักจุลินทรีย์ ประกอบด้วยสมาชิก 12 ครัวเรือน 2 หมู่ คือ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 12 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีนางสุภาพร ผิวดี (หมู่ที่ 12 ตำบลกระบี่น้อย จังหวัดกระบี่) เป็นผู้นำกลุ่ม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้จัดกิจกรรมซอแรงสามัคคีลงพื้นที่ในการฝึกอบรมให้ความรู้และพาทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ น้ำหมักสมุนไพร 7 รส และปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ ในรูปแบบธนาคารน้ำหมักจุลินทรีย์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ซึ่งน้ำหมักจุลินทรีย์จะใช้เวลาหมักแบบไม่ให้อากาศเข้าเป็นเวลาอย่างน้อย 4 เดือน ในเดือนพฤษภาคม 2562 จึงเริ่มมีผลผลิตออกมาแบ่งปันให้สมาชิกไปใช้ และทำทดแทนของเดิมเพื่อให้มีใช้ต่อเนื่อง

ผลลัพธ์

ลดรายจ่ายในการทำการเกษตร ค่าปุ๋ย ค่าน้ำหมัก ประมาณเดือนละ 500 บาท ต่อครัวเรือน (ในระยะต่อไปจะขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์แบ่งปันให้กับชุมชนอื่น ๆ)

No items found.