กิจกรรมสร้างทักษะอาชีพการเพาะเมล็ดเหรียง (ชุมชนบ้านย่านยาว)

อบรมถ่ายทอดความรู้การเพาะเมล็ดเหรียง เพื่อเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ในครัวเรือน
ชุมชนบ้านย่านยาว และชุมชนศรีเมือง ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

อบรมถ่ายทอดความรู้การเพาะเมล็ดเหรียง เพื่อเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ในครัวเรือน

     จากการลงพื้นที่ชุมชนย่านยาว และชุมชนศรีเมือง ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และค้าขาย มีรายได้ไม่แน่นอน มีการรวมกลุ่มอาชีพหลายกลุ่ม แต่บางกลุ่มยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร มีการดำเนินการในช่วงแรก และไม่มีความต่อเนื่อง

     จากการถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเมล็ดเหรียงทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเพาะเมล็ดเหรียง ให้ออกหน่อเป็นหน่อเหรียงที่ใช้รับประทานในครัวเรือน เพื่อเป็นการลดรายจ่าย และขายเป็นผลิตผลสร้างรายได้แก่ตนเอง และครอบครัวได้

No items found.