ซอแรงสวนบ้านคุณยาย

สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดล ณ สวนบ้านคุณยาย
สวนบ้านคุณยาย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดล ณ สวนบ้านคุณยาย

กิจกรรมซอแรงภายใต้การสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดลร่วมกับชาวกสิกรรมธรรมชาติท่ีผ่านการอบรมหลักสตูรกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและการออกแบบพื้นท่ีตามภูมิสังคม โคกหนองนาโมเดล ซอแรงสวนบ้านคุณยาย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา วันที่ 26 กรกฎาคม 2563

No items found.