กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ตำบลศรีสุนทร และตำบลเชิงทะเล)

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน และสร้างระบบการผลิตเพื่อนำไปสู่การเพิ่มรายได้
หมู่ที่ 7 บ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร หมู่ที่ 2 บ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน และสร้างระบบการผลิตเพื่อนำไปสู่การเพิ่มรายได้

     จากการสำรวจ พบว่าทั้งสองชุมชนประสบปัญหาและความต้องการที่จะยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การรวมกลุ่ม สร้างระบบการผลิต การคิดค้น เพื่อนำไปสู่การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ได้รับการยอมรับมากขึ้นจากการส่งเสริมอาชีพทำให้ชาวบ้าน ได้ผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. น้ำผึ้งจากชันโรง อยู่ในระหว่างขั้นตอนการเลี้ยง

2. ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วยสำหรับบรรจุไข่ไก่พื้นเมือง

3. การแปรรูปปลาแดดเดียว

4. การแปรูปส้มควายตากแห้ง

No items found.