ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน: กิจกรรมการฝึกอบรมสร้างทักษะอาชีพด้วยศาสตร์พระราชาในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน

อบรมทักษะอาชีพตามศาสตร์พระราชา หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่ พึ่งตนได้อย่างพอเพียง
จังหวัดตรัง

อบรมทักษะอาชีพตามศาสตร์พระราชา หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่ พึ่งตนได้อย่างพอเพียง

     โดยมีการบรรยายและการลงมือปฏิบัติ ได้แก่ หลักกสิกรรมธรรมชาติ การสร้างแหล่งอาหาร เริ่มต้นที่ดิน เลี้ยงดิน แห้งชามน้ำชาม ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ และการทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ได้แก่ น้ำยาอเนกประสงค์ สบู่ แชมพู ยาดมสมุนไพร ยาสีฟัน รวมทั้งการทำบัญชีครัวเรือน และรายรับรายจ่ายอย่างง่าย

ครั้งที่ 1 กิจกรรมการฝึกอบรมทักษะอาชีพตามศาสตร์พระราชา หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่ พึ่งตนได้อย่างพอเพียง ณ ศาลาอเนกประสงค์ ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ครั้งที่ 2 กิจกรรมการฝึกอบรมทักษะอาชีพตามศาสตร์พระราชา หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่ พึ่งตนได้อย่างพอเพียง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยาเขตตรัง ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

No items found.