วทน. สู่ชุมชน: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสู่ชมุชนจังหวัดอันดามัน (ภูเก็ต พังงา และกระบี่)

อบรมการพัฒนาอาชีพ เช่น การผลิตยาหม่อง การเพาะเห็ดนางฟ้า ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ภูเก็ต พังงา กระบี่

อบรมการพัฒนาอาชีพ เช่น การผลิตยาหม่อง การเพาะเห็ดนางฟ้า ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

     โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสู่ชุมชน (วทน.สู่ชุมชน) ในพื้นที่จังหวัดพังงา มีการอบรมพัฒนาอาชีพตามศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ การผลิตยาหม่อง การเพาะปลูกเห็ดนางฟ้า การเพาะปลูกพริกไทย ผลิตภัณฑ์ปลาเค็ม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทางปาล์ม เช่น ตะกร้าสานทางปาล์ม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ธุรกิจชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนให้กับชุมชน กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดพังงาได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพ โดยการเสริมการบริหารจัดการมาประยุกต์กับการทำงาน และคณะทำงานได้นำโจทย์ปัญหาความต้องการมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี แม้ว่าจะมีช่วงปิดภาคเรียนและเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รุนแรงในบางช่วงเวลา แต่นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม ตลอดจนทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการหารือการทำงานร่วมกัน ทำให้ชุมชนได้ผลผลิตทางการเกษตร การเพาะพันธุ์ เมล็ดพืช การเพาะเห็ด การขยายพันธุ์หน่อไม้น้ำ ซึ่งกระบวนการสร้างองค์ความรู้ดังกล่าวเพิ่มมูลค่า และคุณภาพสินค้าต่อยอดจากปีที่ผ่านมา สร้างรายได้ในกลุ่มชุมชน จำนวน 55 ครัวเรือน

No items found.