กิจกรรมศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "การฝึกอบรมทักษะอาชีพ คนเอาถ่าน"

อบรมการทำถ่าน เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างรายได้
สวนฟ้าใส ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

อบรมการทำถ่าน เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างรายได้

วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนฟ้าใส ตำบลกะรน

ผู้เข้าร่วม: 24 คน

No items found.