1 คณะ 2 จังหวัด จังหวัดละ 2 พื้นที่: พื้นที่ตำบลเกาะแก้วและตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ส่งเสริมอาชีพทำรองเท้าแกะลายตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น การเลี้ยงผึ้งโพรง การปลูกผักด้วยแปลงอัจฉริยะ รวมถึงพัฒนาทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการ
หมู่ที่ 3 บ้านสะปำ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะมะพร้าว และหมู่ที่ 5 บ้านชิดเชี่ยว

ส่งเสริมอาชีพทำรองเท้าแกะลายตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น การเลี้ยงผึ้งโพรง การปลูกผักด้วยแปลงอัจฉริยะ รวมถึงพัฒนาทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการ

พื้นที่ดำเนินกิจกรรม ดังนี้

หมู่ที่ 3 บ้านสะปำ และหมู่ที่ 6 บ้านเกาะมะพร้าว ตำบลเกาะแก้ว

หมู่ที่ 5 บ้านชิดเชี่ยว ตำบลวิชิต

     คณะวิทยาการจัดการได้ดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการนำศาสตร์และองค์ความรู้ด้านการจัดการ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปพัฒนาชุมชนและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับทักษะวิชาชีพ มีการส่งเสริมอาชีพทำรองเท้าแกะลายตามเอกลักษณ์ของท้องถิ่น จัดกิจกรรมยกระดับเครื่องแกงสดประจำท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรง มีการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำบัญชีสำหรับธุรกิจ มีการจัดกิจกรรมการปลูกผักด้วยแปลงอัจฉริยะ จัดอบรมศาสตร์วิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการ โดยบูรณาการกับรายวิชาการพัฒนาทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ รายวิชาการจัดโครงการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน และรายวิชาโครงการพิเศษด้านนวัตกรรมการออกแบบ

No items found.