1 คณะ 1 พื้นที่ จังหวัดพังงา: พื้นที่บ้านบางทอง ตําบลบางทอง อําเภอท้ายเหมือง

ทำแบบร่างเพื่อจัดทำเส้นทางโดยชุมชน ได้แก่ เส้นทางท่องเที่ยวทั่วไป เส้นทางท่องเที่ยวเกษตรเชิงสร้างสรรค์ และเส้นทางท่องเที่ยวข้าวไร่ดอกข่า
หมู่ท่ี 2 บ้านบางทอง ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
คณะวิทยาการจัดการ

ทำแบบร่างเพื่อจัดทำเส้นทางโดยชุมชน ได้แก่ เส้นทางท่องเที่ยวทั่วไป เส้นทางท่องเที่ยวเกษตรเชิงสร้างสรรค์ และเส้นทางท่องเที่ยวข้าวไร่ดอกข่า

    พื้นที่บ้านบางทอง ได้รับการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน และพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนโดยมีการรวบรวมองค์ความรู้และจัดทำเป็นเล่มศักยภาพตำบลบางทอง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว มีการอบรมการทำผ้ามัดย้อมเพื่อส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เกิดแบบร่างเพื่อจัดทำเส้นทางโดยชุมชน จำนวน 3 แบบ คือ เส้นทางท่องเที่ยวทั่วไป เส้นทางท่องเที่ยวเกษตรเชิงสร้างสรรค์ และเส้นทางท่องเที่ยวข้าวไร่ดอกข่า เกิดนวัตกรรมจากการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม จำนวน 1 นวัตกรรม มีการจัดทำการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ Youtube และ Facebook: เที่ยวหนุกกินคล่อง บางทองซิตี้

No items found.