กิจกรรมศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "การฝึกอบรมทักษะอาชีพ คนมีน้ำยา" (บ้านแหลมตุ๊กแก)

อบรมการทำน้ำยาอเนกประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเสริมและสร้างรายได้ในครัวเรือน
ตำบลรัษฎา หมู่ที่ 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก)

อบรมการทำน้ำยาอเนกประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเสริมและสร้างรายได้ในครัวเรือน

วันท่ี 24 - 25 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลรัษฎา หมู่ที่ 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก)

ผู้เข้าร่วม: 28 คน

No items found.