โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบริบทท้องถิ่นเพื่อลดภาวะความยากจน เทศบาลเมืองพังงา

ถ่ายทอดความรู้การปลูกผักไร้สารพิษรวมถึงสมุนไพร แก่กลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
เทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

ถ่ายทอดความรู้การปลูกผักไร้สารพิษรวมถึงสมุนไพร แก่กลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ดำเนินการสำรวจ และพบว่ากลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์บางส่วน เป็นคนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง แต่มีคนดูแล โดยลูกหลานจะแวะเวียนมาช่วยกันดูแล นอกจากนี้ได้พบว่ามีผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ ไม่มีญาติ ไม่มีที่ดินทำกิน อาศัยอยู่ในที่ดินของผู้ที่จะอนุเคราะห์ให้อยู่อาศัย จำนวน 3 คน  มีอาชีพเก็บของป่าและปลูกผักขายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้เข้าไปตรวจเยี่ยมให้ความรู้เรื่องสุขอนามัย และพบว่า สิ่งที่ผู้มีรายได้น้อยสามารถที่จะทำได้เป็นอย่างดี คือ การปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจึงได้ทำการหาเมล็ดพันธุ์และส่งเสริมการปลูกผักไร้สารพิษ และแนะนำให้ปลูกพืชผสมที่มีอายุสั้นและยาวเพื่อให้มีผักขายได้ตลอด

ผลลัพธ์

ทุกรอบเดือนชาวบ้านจะได้เงินปันผลเพิ่มขึ้น โดยที่มีรายได้เฉลี่ยวันละ 50 บาท

No items found.