กิจกรรมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ “ออกปากซอแรงสามัคคี” เครือข่ายเดือนอันดามัน

ฝึกอาชีพเพาะเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์ African Night Crawler เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน
นางปวริศา อาจหาญ

ฝึกอาชีพเพาะเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์ African Night Crawler เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน

     เครือข่ายเดือนอันดามัน ประกอบด้วยสมาชิกเครือข่าย 16 ครัวเรือน ผู้นำกลุ่ม คือ นางปวริศา อาจหาญ ได้เริ่มดำเนินการจัดตั้งกลุ่มและฝึกอาชีพเพาะเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์ African Night Crawler ในเดือนมิถุนายน 2562 เริ่มมีผลผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ในเดือนกรกฎาคม  2562 และรวมกลุ่มการจำหน่ายผ่านเครือข่ายสมาชิกกสิกรรมธรรมชาติอันดามัน และออกร้านในงานตลาดนัดธรรมชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และผ่าน Facebook Page “เดือนอันดามัน”

สมาชิกเครือข่ายเดือนอันดามัน

ผลลัพธ์

รายได้ของกลุ่มในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 24,400 บาท (รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นครัวเรือนละ 1,525 บาท)

No items found.