โครงการร่วมเกาะสิเหร่ (กิจกรรม ป่า เขา หาด เล ส่งเสริมอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน บ้านแหลมตุ๊กแก)

ออกแบบป้ายข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตชาวเล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และศึกษาด้วยตนเอง
หมู่ที่ 4 บ้านแหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ออกแบบป้ายข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตชาวเล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และศึกษาด้วยตนเอง

     จากการลงพื้นท่ีบ้านแหลมตุ๊กแก พบว่ามีครัวเรือนทั้งหมด 341 ครัวเรือน มีอาชีพหลักคือ รับจ้างท่ัวไป เก่ียวกับการท่องเที่ยว บางส่วนยังคงประกอบอาชีพประมง มีเรือที่มีการจดทะเบียนกับกรมเจ้าท่ารวม 25 ลำ ออกทำอวนสามช้ันและทำลอบหรือไซดักปลา

     การดำเนินการเก็บข้อมูลจากผลงานวิจัย และข้อมูลสถานที่สำคัญ ๆ ของพื้นที่แหลมตุ๊กแก โดยได้ออกแบบสร้างสรรค์รูปแบบป้าย มีแนวคิด (Concept) นำเสนอเรื่องเล่า ประวัติชุมชนถ่ายทอดลงบนแผ่นป้าย ขนาด 1.10 x 13.2 เมตร นำแนวคิดท้ังหมดมาใช้ความรู้ทางการออกแบบ จัดองค์ประกอบ (Composition) เพื่อให้เกิดการสื่อสารและ การรับรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สะดุดตาน่ามอง ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม แต่เป็นการสร้างทัศนียภาพให้มีสีสันมากยิ่งข้ึน การเลือกใช้วัสดุที่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ และติดตั้ง ณ อาคารประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแหลมตุ๊กแก

     หลังจากการดำเนินการเกิดการจัดตั้งกลุ่มประมงชายฝั่ง เพื่อนำนักท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเล การลงดักลอบวาง ไซดักปลาชายฝั่งด้วยเรือหางยาว และป้ายสารสนเทศนาเสนอความเป็นมาของชุมชน ทำให้นักท่องเท่ียวสามารถศึกษา และ ทราบประวัติชุมชนจากการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

No items found.