กิจกรรมศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "การฝึกอบรมทักษะอาชีพ การทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ" (กระบี่น้อย)

อบรมการทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างรายได้
ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 12 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

อบรมการทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างรายได้

วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 12 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ผู้เข้าร่วม: 26 คน

No items found.