กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ตำบลท่าอยู่ และตำบลพรุใน)

อบรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำพริกตะไคร้ การทำขนมดอกจอก และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเสริม
หมู่ที่ 4 ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

อบรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำพริกตะไคร้ การทำขนมดอกจอก และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเสริม

     จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพที่ไม่แน่นอน เป็นกลุ่มผู้ที่ไม่มีทักษะในการทำงาน มีรายได้น้อย มีความต้องการการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้

     จากการฝึกอบรมอาชีพ การทำผลิตภัณฑ์นำ้พริกตะไคร้ และมีการจัดทำผลิตภัณฑ์ขนมดอกจอก แปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และมีทักษะ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 50 ครัวเรือน พบว่า พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือยกระดับรายได้ครัวเรือน ร้อยละ 60 และมีรายได้ที่สูงขึ้น ร้อยละ 15 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ร้อยละ 15

No items found.