กิจกรรมศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "การฝึกอบรมทักษะอาชีพ การเพาะเลี้ยงไส้เดือนอินทรีย์"

อบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนอินทรีย์ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างรายได้
ศูนย์กสิกรรม ธรรมชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนอินทรีย์ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างรายได้

วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์กสิกรรม ธรรมชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผู้เข้าร่วม: 23 คน

No items found.