โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดอินทรีย์และการแปรรูป โดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นฐาน บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือนและสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอน หัวหาร - บ่อแร่ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดอินทรีย์ฯ) และพื้นที่ใกล้เคียง 3 จังหวัด
วิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดอินทรีย์ฯ

ส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือนและสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

     สืบเนื่องจากองคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้พระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 โดยได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอน หัวหาร - บ่อแร่ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดอินทรีย์ฯ) ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะทำงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดอินทรีย์ฯ ดำเนินงานขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง เพื่อส่งผ่านความรู้และประสบการณ์ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ในแง่เศรษฐกิจ นั่นคือ การสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดอินทรีย์และการแปรรูป โดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นฐานบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ภายหลังจากการดำเนินงานในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ รวม 55 ราย ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

     จากโครงการฯส่งผลให้เกิดผลผลิต (Output) ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ชุมชน ดังนี้

1. ชุมชน เกิดความรู้ ความเข้าใจการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน

2. ชุมชน สามารถบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าความชื้น อุณหภูมิ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า

3. ชุมชนได้เรียนรู้วิธีทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แนวคิดการบริหารจัดการกลุ่ม การใช้เครื่องมือต่าง ๆ โดยประยุกต์กับหลักวิชาการเพื่อประกอบการดำเนินงาน

4. ชุมชนสามารถจัดทำบัญชีต้นทุน ค่าดำเนินงานต่าง ๆ และวางแผนการผลิตได้

5. ชุมชน สามารถสร้างช่องทางการตลาดเพื่อการจำหน่ายแก่ลูกค้า

6. กลุ่มชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายเห็ดนางฟ้าสดเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 5,000 บาท เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 บาท

7. เกิดการขยายผลการดำเนินงานต่อเนื่อง โดยนำกำไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายมาจัดซื้อวัตถุดิบก้อนเชื้อเห็ดนำมาพักและเปิดดอกเพื่อรอจำหน่ายในรอบต่อไป

ชุมชนสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยต่อกลุ่ม ร้อยละ 32

No items found.