โครงการร่วมเกาะสิเหร่ (กิจกรรมการอบรมตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะตามแฟชั่นร่วมสมัย)

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการตัดเย็บผ้าปาเต๊ะตามแฟชั่นร่วมสมัย
หมู่ท่ี 1 บ้านเกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการตัดเย็บผ้าปาเต๊ะตามแฟชั่นร่วมสมัย

     จากการลงพื้นที่สำรวจ พบว่าชาวบ้านในชุมชน ได้จัดตั้งกลุ่มผลิตผ้าปาเต๊ะจำหน่าย ซึ่งชาวบ้านต้องการแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผ้าจากการอบรมด้านการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะตามแฟชั่นร่วมสมัย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และยกระดับรายได้ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ดังน้ี

1. ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจด้านการตัดเย็บผ้าปาเต๊ะตามแฟชั่นร่วมสมัย

2. ได้รูปแบบการตัดเย็บกระเป๋า จำนวน 1 รูปแบบ

3. สมาชิกกลุ่มที่ได้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดเย็บกระเป๋า สามารถออกแบบรูปแบบตลอดจนสามารถผลิตผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์กางเกง

4. เกิดการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกประสบการ์ณวิชาชีพการบริหารธุรกิจ

No items found.