ซอแรงสวนบ้านเป็นสุข

สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดล ณ สวนบ้านเป็นสุข
บ้านเป็นสุข อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดล ณ สวนบ้านเป็นสุข

กิจกรรมซอแรง ภายใต้การสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดลร่วมกับชาวกสิกรรมธรรมชาติท่ีผ่านการอบรมหลักสตูรกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและการออกแบบพื้นท่ีตามภูมิสังคม โคกหนองนาโมเดล ซอแรงสวนบ้านเป็นสุข อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

No items found.