1 คณะ 2 จังหวัด จังหวัดละ 2 พื้นที่: พื้นที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่

อบรมการปลูกและขยายพันธุ์ผักลิ้นห่าน และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง อาหาร และขนมพื้นบ้าน

อบรมการปลูกและขยายพันธุ์ผักลิ้นห่าน และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง อาหาร และขนมพื้นบ้าน

พื้นที่ในการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

หมู่ที่ 8 บ้านสวนมะพร้าว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

หมู่ที่ 4 บ้านเกาะคอเขา ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

หมู่ที่ 9 บ้านในไร่ ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

หมู่ที่ 3 บ้านศาลาด่าน ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับ คนในชุมชนฐานรากจากผักลิ้นห่าน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ รวมทั้งสิ้น 80 ครัวเรือน เพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนจากความถนัดและความต้องการของชุมชน ซึ่งประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จึงได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกและขยายพันธุ์ผักลิ้นห่านในรูปแบบแปลงสาธิต ขนาด 2 x 4 เมตร มีการส่งเสริมการสร้างรายได้ผ่านการอบรมการนำผักลิ้นห่านมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำผักลิ้นห่านสดไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมหรือนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. ประเภทเวชสำอาง ได้แก่ สบู่ก้อนและสบู่เหลว

2. ประเภทอาหาร ได้แก่ ผักลิ้นห่านดอง ผักลิ้นห่านต้มกะทิกุ้งสด และแกงส้มผักลิ้นห่าน

3. ประเภทขนมพื้นบ้าน ได้แก่ ขนมจาก ขนมชั้น ขนมทองม้วน และขนมเค้ก  จากการดำเนินกิจกรรมได้มีการนำองค์ความรู้มาต่อยอดพัฒนานวัตกรรมชุมชนจากการแปรรูปผักลิ้นห่าน จำนวน 2 นวัตกรรม คือ ขนมเต้าส้อจากผักลิ้นห่าน และขนมเค้กจากผักลิ้นห่าน

No items found.