โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการ

     การดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาหลัก คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การรับรอง การตรวจสอบมาตรฐาน การควบคุมมาตรฐาน การผลิตบรรจุภัณฑ์ แผนธุรกิจ การตลาดออนไลน์ การจัดทำบัญชีครัวเรือน และการจัดการต้นทุนการผลิต        

     ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น มาตรฐาน และคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือการรับรองเป็นปัญหาหลักทำให้ไม่สามารถเข้าถึงตลาดการแข่งขันที่สูงขึ้นได้ ดังนั้นการยกระดับสินค้าชุมชนท้องถิ่นจึงสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและแข่งขันในตลาดได้ ผลการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2560 - 2579 ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ จำนวน 23 ผลิตภัณฑ์ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. มีผลิตภัณฑ์ใหม่ จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผงหมักเนื้อจากสับปะรด ชีสนมแพะ ผลิตภัณฑ์จากสับปะรด (โลชั่นบำรุงผิว/ครีมบำรุงผิวหน้า / สลิปปิ้งมาร์ค / สบู่เหลว) ผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่ดอกข่า (สครับขัดผิว / สบู่เหลว / เซรั่ม / โลชั่นน้ำนมข้าว) โรตีกรอบ

2. ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท้องถิ่น (OTOP) ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 14 ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้สูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 66.26

ผลกระทบ

1. ผู้ประกอบการ / วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

2. เกิดความผูกพันระหว่างบุคคลในชุมชน และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โดยพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้คณาจารย์หรือผู้ให้บริการวิชาการสามารถนำประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอนหรือต่อยอดงานวิจัยได้

4. ส่งเสริมการพัฒนาประเทศจากเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์

     ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นที่เข้าร่วมได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐาน และคุณภาพที่สูงขึ้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และ GMP จำนวน 14 ผลิตภัณฑ์

ผลผลิต

     นักศึกษาและอาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ ผ่านกระบวนการบูรณาการกับการเรียนการสอนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน อัตลักษณ์ของท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่

โครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการ