ตะกร้าสานไม้ไผ่

พัฒนาตะกร้าสานไม้ไผ่โดยใช้ผ้ามัดย้อมบุภายในเพื่อเพิ่มมูลค่า
9/9 หมู่ที่ 3 บ้านกู้กู ตำบลรัษฏา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ศนูย์การเรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงกู้กู
นายจํารัส ภูมิถาวร
083-594-2939

พัฒนาตะกร้าสานไม้ไผ่โดยใช้ผ้ามัดย้อมบุภายในเพื่อเพิ่มมูลค่า

     ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกู้กู ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพอเพียงในการดำเนินชีวิต รวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าไม้ไผ่หรือที่คนภูเก็ต เรียกว่า “ชะ” เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน สร้างเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

     โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพบว่าการใช้ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติของศูนย์สามารถนำมาบุภายในเพื่อแก้ปัญหาช่องว่างจากการสานไม้ไผ่และยังเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้ด้วย จึงได้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยใช้ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบุภายใน มีการประยุกต์ใช้หนังเพื่อทำเป็นสายของตะกร้า ออกแบบลวดลายตะกร้า เพิ่มความสวยงามให้กับผลิตภัณฑ์ มีการออกแบบฉลากสินค้าให้ทันสมัย และเพิ่มเรื่องราวของแหล่งผลิต และสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook :  KookuHerbsCare

No items found.