แปรรูปปลาฉิ้งฉ้างเป็นคุ้กกี้ปลาฉิ้งฉ้างเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่แต่ยังคงอัตลักษณ์ของชุมชน

     ปลาฉิ้งฉ้างเป็นสินค้าประจำท้องถิ่นของอำเภอเกาะยาว แต่เนื่องจากเกิดปัญหาจากสินค้าล้นตลาด กลุ่มสัมมาชีพชุมชนเกาะยาวน้อยจึงมีความคิดที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาฉิ้งฉ้าง

     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจึงได้เข้ามาพัฒนาให้เกิดการแปรรูปปลาฉิ้งฉ้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้มากขึ้น ซึ่งกลุ่มมีพื้นฐานเกี่ยวกับการทำอาหารและขนม จึงได้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นคุ้กกี้ปลาฉิ้งฉ้างที่มีความแปลกใหม่แต่คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน รสชาติคงที่ ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาด มีการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาและการยืดอายุการเก็บรักษา เกิดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีฉลากสินค้าและตราสินค้าตามมาตรฐานสากล โดยออกแบบให้มีความน่าสนใจและสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการช่วยส่งเสริมการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อขยายกลุ่มผู้บริโภคทำให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น

No items found.