ผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรดสดและเจลลี่จากน้ำสับปะรด

แปรรูปสับปะรดเป็นเจลลี่จากน้ำสับปะรดเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
วิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต
นายวิชัย แซ่ตัน
081-271-4598

แปรรูปสับปะรดเป็นเจลลี่จากน้ำสับปะรดเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

     สับปะรดภูเก็ตเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GeographicalIndication) และมีระบบการจัดการคุณภาพ GAP (Good Agricultural Practices) ที่ดี เขตพื้นที่การปลูกสับปะรดภูเก็ตอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอถลาง อำเภอเมืองภูเก็ต และอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นิยมปลูกแซมในสวนยาง รวมพื้นที่ปลูก ประมาณ 1,000 ไร่ ๆ ละประมาณ 3,500 ต้น ได้รับการยกระดับมาตรฐานการเพาะปลูกจากสำนักงานเกษตร จังหวัดภูเก็ต และการสนับสนุนจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในการจำหน่าย และช่องทางการจำหน่ายผู้ประกอบการมีความชำนาญในการปลูกทำให้สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได้ แต่พบปัญหาแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของสับปะรดได้แก่ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ และเพลี้ยหอย ทำให้มีปัญหาด้านผลผลิตและนอกจากนี้บางช่วงผลผลิตล้นตลาด ต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นน้ำสับปะรดสดและยืดอายุการเก็บ มีผลการดำเนินการ ดังนี้

1. เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่เจลลี่จากน้ำสับปะรด

2. ศึกษาวิเคราะห์อายุการเก็บรักษา ในตู้เย็นได้ไม่เกิน 3 เดือน จัดเก็บที่อุณหภูมิห้องปกติได้ไม่เกิน 7 วัน พร้อม ทั้งตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ

3. ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม ส่งมอบยังผู้ประกอบการ และสามารถนำไปจัดจำหน่าย เพื่อทดสอบตลาดโดยประสานงานกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

No items found.