โครงการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นไข่มุกอันดามันสู่สากล

สนับสนุนให้ชุมชนได้พัฒนาศักยภาพต่อยอดทางภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า สร้างรายได้ให้กับชุมชน

สนับสนุนให้ชุมชนได้พัฒนาศักยภาพต่อยอดทางภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า สร้างรายได้ให้กับชุมชน

     เป็นการนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามันในเรื่องผ้าบาติกและผ้าท้องถิ่นอื่น ๆ ดั้งเดิมของชุมชนกลุ่มที่มีความโดดเด่นในจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก รักษ์บาติก จังหวัดภูเก็ต ผลิตภัณฑ์ผ้าทออิสระ ซาโอริ จังหวัดพังงา ผลิตภัณฑ์ผ้าทอทุ่งทะเล และ ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกไฑบาติก จังหวัดกระบี่ ซึ่งขั้นตอนการทอผ้า การย้อมสี การวาดลวดลาย ตลอดจนวัสดุต่าง ๆ ที่นำมาใช้ โดยได้รับเกียรติจากคุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ดีไซเนอร์ผ้าไทยแบรนด์ WISHARAWISH  และได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนได้พัฒนาศักยภาพต่อยอดทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกกับการทำงานร่วมกับเครือข่ายนักออกแบบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกิดเป็นผลงานที่การออกแบบลวดลายผ้า และการตัดเย็บมีคุณค่าทั้งทางจิตใจและมีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นอันดามันบนรากฐานของวัฒนธรรมในชุมชนให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

No items found.