โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

รายละเอียดโครงการ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรักสามัคคีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

จังหวัดภูเก็ต : ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง และตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง

จังหวัดพังงา : ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง และตำบลกะไหล อำภอตะกั่วทุ่ง

จังหวัดกระบี่ : ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก และตำบลคลองพล อำเภอคลองท่อม

โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา จำนวน 11 รายวิชา ดังนี้

1. การจัดการทัศนศิลป์เพื่อการท่องเที่ยว        

2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย

3. กฎหมายรัฐธรรมนูญ                        

4. กฎหมายสิทธิมนุษยชน

5. หน้าที่พลเมือง                        

6. กฎหมายปกครองท้องถิ่น

7. การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน                

8. สถาบันการเมือง

9. ภาษาจีนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว                

10. โครงงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์

11. ภาษาจีนระดับต้น 1      

     มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 350 คน อาจารย์จำนวน 10 คน และประชาชนจำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 460 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในหน้าที่คุณลักษณะคนไทย 4 ประการ และเกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันการศึกษาจิตอาสาชุมชน ตลอดจนได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ให้นักศึกษาเข้าใจในบทบาทของผู้เรียนต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนได้จริง

ผลกระทบ

เกิดความสันติสุขในชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์

     เกิดการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ระหว่างภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน และประชาชน ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ ไปสู่การปฏิบัติและแพร่ขยายองค์ความรู้ในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง

ผลผลิต

1. นักศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นมีความรักความสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น  

2. คณาจารย์สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้รายวิชาในหลักสูตรกับการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

3. จำนวนชิ้นงานที่เป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีที่เกิดจากแนวความคิดของคนในชุมชน จำนวน 4 ชิ้น คือ

- สื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี จากอัตลักษณ์วิถีชุมชนราไวย์

- สื่อส่งเสริมสิทธิหน้าและความจงรักภักดีต่อสถาบัน

- สื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี จากอัตลักษณ์วิถีชุมชนบางโรง

- ซุ้มส่งเสริมสิทธิหน้าและความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชุมชนบางโรง

โครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการ

No items found.
No items found.